Privacy Policy

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (hierna KNVM) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KNVM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Dat deze privacy policy ook geldt voor de verschillende secties van de KNVM;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als KNVM hechten wij grote waarde aan de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Nederlands Vereniging voor Microbiologie 
Groenekanseweg 246 a 
3737 AL Groenekan 

+31 346 21 37 36 
privacy@knvm.org

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door de KNVM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor het innen van de jaarlijkse contributie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Ten behoeve van de online almanak

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titel
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres gegevens
 • Rekening informatie

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij maken enkel gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving met ledenadministratie van de KNVM;
 • Het verzorgen van de (financiĆ«le) administratie; 

Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Hierbij wordt de Wet politiegegevens (Wpg) in acht genomen. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

GEGEVENS VERZAMELING WEBSITE

De KNVM website verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Dit is essentieel om u de gevraagde pagina te kunnen tonen. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.

Wij gebruiken IP-adressen voor 2 doelen:

 1. Om te analyseren hoe vaak de website knvm.org wordt bezocht. Hiervoor gebruiken wij het statistiekenprogramma Google Analytics.
 2. Om de website knvm.org veilig en bereikbaar te houden. 

De IP-adressen worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden maximaal 2 jaar op de webserver bewaard.

Daarna blijven de logfiles bewaard voor uitsluitend beveiligings- en beheersdoeleinden.  

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

De KNVM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de KNVM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet langer dan noodzakelijk bewaard;
 • Het KNVM bestuur hecht veel waarde aan privacy. Privacy is een vast onderdeel van de agenda van de bestuursvergadering; Alle incidenten met betrekking tot privacy en datalekkage worden geregistreerd en besproken om adequate maatregelen te kunnen nemen.
 • Onze medewerkers zijn geĆÆnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn geinstrueerd hoe te handelen bij vermoeden of constatering van misbruik of datalekkage.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt de geregistreerde persoonsgegevens zelf inzien en wijzigen op de KNVM website https://www.knvm.org/my-knvm/. Tevens kunt u aangeven of uw gegevens zichtbaar zijn voor andere leden van de KNVM ten behoeve van de online almanak.

KLACHTEN EN DATALEK

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u constateert dat er persoonsgevens of andere vertrouwelijke informatie in handen van derden zijn gekomen dan kunt u dit telefonisch melden via +31 346 21 37 36 of per e-mail via privacy@knvm.org