van Leeuwenhoek Grant

Subsidievoorwaarden (in Dutch)

De Stichting Antonie van Leeuwenhoek beheert een fonds waaruit ieder jaar subsidie kan worden aangevraagd. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt € 10.000,- (dit maximumbedrag wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegekend). Subsidies worden bij voorkeur verstrekt in de vorm van een garantstelling. Subsidies worden toegekend binnen de centrale doelstelling van de Stichting: “Het stimuleren van wetenschappelijke, voorlichtings- en onderwijspublicaties op het gebied van de Microbiologie”

Voorwaarden voor aanvragen

  1. De aanvrager dient lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor Microbiologie;
  2. De activiteit waarvoor steun gevraagd wordt, moet bij voorkeur gekoppeld zijn aan het verschijnen van een of meer algemeen toegankelijke wetenschappelijke, voorlichtings- of onderwijspublicaties;
  3. Activiteiten moeten een stimulans voor de Microbiologie betekenen en verder strekken dan een strikt individueel belang;
  4. Iedere aanvraag dient te zijn voorzien van een duidelijke en gedocumenteerde begroting;
  5. Aanvragen dienen gezonden te worden aan de Secretaris van de Stichting Antonie van Leeuwenhoek;
  6. Een definitieve afrekening, op basis van een compleet overzicht van de financiën van de georganiseerde activiteit dient plaats te vinden binnen 6 maanden nadat deze heeft plaatsgevonden;
  7. Uiterlijk 6 maanden na de gesubsidieerde activiteit wordt door de aanvrager een kort (half A4) verslag aan de Secretaris verzonden.

Aanvragen

Aanvragen worden door het Stichtingsbestuur getoetst aan bovengenoemde criteria en geprioriteerd. De aanvrager wordt schriftelijk van het besluit van het Bestuur op de hoogte gesteld.

Stichting Antonie van Leeuwenhoek
Secretaris: Prof. Dr. J.T. Pronk
Afdeling Biotechnologie
Julianalaan 67
2628 BC Delft